Parkeringsforskriften

Den 18.3.2016 ble Forskrift om vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private parkeringsreguleringer «Parkeringsforskriften» (FOR-2016-03-18-260) kunngjort. Den trådte i kraft 1.1.2017, med noen overgangsordninger. Fra og med denne dato gjelder ikke «Standardvilkår for privat parkering lenger».

Den nye forskriften regulerer all parkering utenom offentlig ferdselsåre. Offentlig ferdselsåre er ferdselsdelen av offentlig vei, beregnet på trafikk for motorvogn, med integrerte arealer som kantsteinsparkering eller lignende.

  • Dersom du parkerer feil i strid med stanse-, parkeringsforbud på offentlig vei med de gamle fargede skiltforskriftskiltene kan du bli ilagt kr 900,- i parkeringsgebyr.

  • Vilkårsparkering er fra nå av også offentlig parkering regulert av norsk lov ved den nye Parkeringsforskriften. Disse områdene er skiltet med svart P på hvit bakgrunn.

  • Dersom du bryter vilkårene til dokumentasjon på steder med gratis parkering (glemmer å trekke billett eller starte elektronisk parkering) vil du kunne få en kontrollsanksjon på kr 300,-.

  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, overskrider makstid for parkering, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking, vil du kunne få en kontrollsanksjon på kr 600,-.

  • Parkerer du feilaktig på reservert plass for forflytningshemmede vil du kunne få en kontrollsanksjon på kr 900,-. I tillegg kan du her risikere at bilen din blir raskt tauet inn.

Altså er det kun myndighetene ved politi, eller kommuner med godkjent virksomhet for dette, som kan ilegge parkeringsgebyr.

Alle andre ileggelser heter kontrollsanksjon. Kontrollavgift eksisterer ikke etter 31.12.2016.

Kontrollsanksjoner kan du klage på dersom du føler at ileggelsen er feilaktig. Du klager da til selskapet som har ilagt den. Får du avslag på din klage kan du ta den videre til Parkeringsklagenemnda.

Mer informasjon finner du på;

www.norpark.no

www.parkeringsklagenemnda.no

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=parkeringsforskriften